ഫൊറോന യുവജന ഓണാഘോഷം നടത്തി
September 6, 2017
Fr. Kuriakose (Jins) Plavunilkumparambil
February 13, 2019
Show all

Fr. Joseph (Jobin) Kottarathil

Phone: 8129165189
Ordination: 31/12/2016
Feast: March 19
Native Parish: Padannakkad Good Shepherd Church