ഇടവകയിലെ വിരമിച്ച ജവാന്മാരെ ആദരിച്ചു. 2019 AUG 15

Fr. Johnson (Shinto) Puliyurumbil
February 12, 2020
പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലെ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകർ ശുചീകരണം നടത്തി ..
February 12, 2020
Show all

ഇടവകയിലെ വിരമിച്ച ജവാന്മാരെ ആദരിച്ചു. 2019 AUG 15