പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലെ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകർ ശുചീകരണം നടത്തി ..

ഇടവകയിലെ വിരമിച്ച ജവാന്മാരെ ആദരിച്ചു. 2019 AUG 15
February 12, 2020
കർഷക മഹാസംഗമം 2019 Dec 9
February 12, 2020
Show all

പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലെ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകർ ശുചീകരണം നടത്തി ..