അൽഫോൻസാമ്മ തിരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ്
July 24, 2019
ഇടവകയിലെ വിരമിച്ച ജവാന്മാരെ ആദരിച്ചു. 2019 AUG 15
February 12, 2020
Show all

Fr. Johnson (Shinto) Puliyurumbil

Phone: 9539594820

Date Of Birth: July 11

Ordination: 28/12/2018

Feast: December 27

Native Parish:  Varakkad St. Joseph’s Church