ഞായര്‍ കുർബാന സമയം

Fr. Tinson Kanattu
February 7, 2022
Fr. Mathew Vengakunnel
May 14, 2022
Show all

ഞായര്‍ കുർബാന സമയം

ടൗൺ പള്ളിയിൽ രാവിലെ 6.30, 8.30 നും വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കും, പുഷ്പഗിരി പള്ളിയിൽ രാവിലെ 6 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കും, ധർമശാല പള്ളിയിൽ രാവിലെ 8.30 നും കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.*വികാരി*